วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชาวตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียนต้านห้างค้าส่ง

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ที่มา : http://youtu.be/fW4kh-Xkr98

จ ราชบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262